over De Vereniging

De vereniging draagt de naam: Old English Sheepdog Club Nederland. De vereniging kan de verkorte naam O.E.S.C.N. voeren en wordt in deze statuten aangeduid als: “de vereniging O.E.S.C.N.” De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. Zij is opgericht op 1 januari negentienhonderd zes en zeventig.

Het doel van de vereniging is:

 • De instandhouding en verbetering van het ras Old English Sheepdog.
 • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder.
 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Old English Sheepdog.

De O.E.S.C.N. tracht dit te bereiken door:

 • Het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen .
 • Het organiseren van exposities.
 • Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Old English Sheepdogs.
 • Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ten uitvoering van die plannen.
 • Het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het Old English Sheepdogs ras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Old English Sheepdog gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren
 • Het uitgeven van een clubblad of periodiek.
 • Het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie.
 • Al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

Activiteiten:

 • De vereniging geeft 5x per jaar een magazine uit vol wetenswaardigheden, mededelingen en verhalen van OES-eigenaren.
 • De vereniging heeft een fokkersforum waar alle leden aan deel kunnen nemen en waarin allerlei zaken besproken worden die met het fokken te maken hebben. Er worden tevens lezingen voor de leden georganiseerd, het forum doet voorstellen inzake het fokbeleid naar het bestuur van de O.E.S.C.N. die uiteindelijk daarin beslist.
 • De O.E.S.C.N. organiseert ieder jaar een Kampioenschapsclubmatch en een Jongehondendag.
 • Bij toerbeurt wordt de EURO-OES show gehouden in samenwerking met clubs uit andere landen.
 • De O.E.S.C.N. organiseert de raskeurmeester-examens.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap kost € 39,75 per jaar. (excl. éénmalig € 5,00 inschrijfgeld). Het gezinslidmaatschap kost € 8,50 per jaar. Na 1 juli betaalt u € 19,50 voor het lidmaatschap. Wilt u lid worden, klik dan hier voor het lidmaatschapsformulier.

Hierbij krijgt men 4x per jaar het clubblad “Bob-tales” van de Old English Sheepdog Club, 4 maal op papier. Hierin komen alle zaken voor met betrekking tot de club en haar leden. De vaste rubrieken in Bob-tales zijn o.a. geboorteberichten, HD- en ooguitslagen, kenneladressen, ranglijst showhond v/h jaar, regioactiviteiten, wandelverslagen,  artikelen m.b.t. de gezondheid van de OES, info over de opvoeding van de OES, verslagen van de KCM en Jongehondendag e.d.

Het rekeningnummer van de Club is  NL43RABO0375 750 800. De BIC code: RABONL2U.