Gedragscode

De Old English Sheepdog Club Nederland (OESCN) is een vereniging en kent een aantal doelen, welke zijn vastgelegd in de statuten.

De vereniging heeft onder meer ten doel:

   • instandhouding en verbetering van het ras de Old English Sheepdogs
   • de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder.

Om deze doelen te borgen is een gedragscode opgesteld.

Gedragscode voor leden/fokkers

De fokkerij behoort gericht te zijn op verbetering van het ras. Leden behoren alles te doen wat in hun vermogen ligt om het fokken met duidelijke tekortkomingen tegen te gaan en leden die een dekreu bezitten behoren een dekking te weigeren aan teven met duidelijke tekortkomingen.

   • Alle leden/fokkers behoren zich te houden aan de doelstellingen van de vereniging.
   • De fokker behoort na te gaan of redelijkerwijs verwacht mag worden dat de potentiële koper de pup een goed tehuis zal bieden. Pups behoren niet verkocht te worden aan eigenaren die de hond geen adequate opvang kunnen bieden.
   • De fokker dient de potentiële koper voldoende informatie te verschaffen over gezondheid, karaktereigenschappen, afwijkingen en verzorging van het ras.
   • Fokkers dienen uitsluitend honden te verkopen die op dat moment, naar hun beste weten, goed gezond zijn. 
   • De fokker behoort de koper van de pup te adviseren zo snel mogelijk (echter binnen 7 dagen) de eigen dierenarts te raadplegen in verband met de gezondheid van de pup, de constatering van eventuele gebreken, en ter bespreking van de volgende entingen.
   • De fokker behoort de koper in het bezit te stellen van de stamboom. (Deze moet binnen 6 maanden na geboortedatum worden aangevraagd bij de Raad van Beheer door de fokker.)
   • De fokker dient de koper er nadrukkelijk op te wijzen dat er bij problemen contact met de fokker opgenomen dient te worden.
   • Van de fokker wordt verwacht dat hij de hond van de koper terug zal nemen, indien daar gegronde redenen toe zijn.
   • Fokkers/leden dienen te allen tijde respect voor elkaar te hebben. Tegenover derden, aspirant-kopers, kopers horen zij zich niet negatief en denigrerend uit te laten over leden en collega-fokkers.
   • Fokkers behoren ten opzichte van elkaar, en ten aanzien van het wel en wee van het ras, elkaar zoveel mogelijk te helpen en van informatie te voorzien.
   • Fokkers/leden behoren zich te houden aan de statuten en de huishoudelijke reglementen van de vereniging. • Fokkers/leden behoren zich te houden aan de regels welke door de Raad van Beheer zijn gesteld ten aanzien van de huisvesting en verzorging van de honden.
   • Fokkers/leden behoren hun medewerking te verlenen aan het systeem van nestregistratie. Zij dienen bereid te zijn informatie te verschaffen over hun te fokken en gefokte nesten.
   • Fokkers/leden zijn verplicht om erfelijk aangeboren afwijkingen te melden aan het bestuur. Dit met een kopie van de stamboom en een dierenartsverklaring.
   • Fokkers/leden zullen alle informatie welke van belang is voor het ras en waarvan de rasvereniging mogelijk niet op de hoogte is, melden bij het bestuur.
   • Fokkers dienen gebruik te maken van een koopovereenkomst.
   • Fokkers zullen volledige medewerking verlenen aan de afstammelingenkeuring.
   • Fokkers zullen zo snel als mogelijk afwijkingen m.b.t. gezondheid melden aan de rasvereniging
   • Fokker biedt zijn pup aan tegen een acceptabele prijs, waarbij gangbaar is een prijs tussen de € 1500 en max. € 2000/2500. De prijs van een pup is afhankelijk van o.a. de ervaring en onkosten van de fokker. Een bijzondere of succesvolle combinatie kan zorgen voor een iets hogere aanschafprijs van de pup. Indien een fokker een hogere prijs vraagt adviseren wij u te vragen naar de reden.