VerenigingsFokReglement (VFR)

 

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

 

Format Verenigingsfokreglement

 

naam van de rasvereniging: Old English Sheepdog Club Nederland

voor het ras: Old English Sheepdog

 

Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

 • De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.
 • De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis Reglement Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart opgenomen.
 • Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging, afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.
 • Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het zwart opgenomen, ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de rashondenfokkerij. Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden volstaan met de vermelding van niet van toepassing’ of ‘geen’.
 • Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglement opgenomen artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd zijn met het KR, toevoegen.
 • De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 • De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor handhaving van het Verenigingsfokreglement.
 • Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan maken van dit format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer levert hiervoor een digitaal document aan met de verplichte hoofdstuk/ paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke relevante punten controleren.
 • Indien aan de verplichte hoofdstuk en paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.

 

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de (Old English Sheepdog Club Nederland), hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras (Old English Sheepdog) zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 6 juni 2014.

Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.1.1. Inhoudelijke vanuit de vereniging voorgestelde aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van het fokkersforum en/of de algemene ledenvergadering van de Old English Sheepdog Club Nederland.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Old English Sheepdog, woonachtig in Nederland.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.3.1. Het bestuur van de OESCN communiceert een verandering of aanvulling op dit reglement opgelegd door de Raad van Beheer, zo snel mogelijk door naar de leden van het fokkersforum.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement

1.7. Wordt er gefokt onder een kennelnaam die op meerdere namen staat dan is degene die lid is van de OESCN verantwoordelijk voor alles wat onder die kennelnaam wordt gefokt. De in dit reglement opgenomen regels ontslaan de fokker niet van zijn eigen verantwoordelijkheid.

 

2 . FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

2.2. Herhaalcombinaties:

Dezelfde oudercombinatie is maximaal 3 maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen:

Aan het aantal dekkingen van een reu per kalenderjaar zijn geen grenzen gesteld. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide:

cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen:

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan de eisen van het land waar de reu woont en bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):

als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 22 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5. Tussen de geboorte van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:

preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek:

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

 • Heupdysplasie
 • Oogziekten (cataract en PRA)

4.3. Aandoeningen:

met honden die lijden aan een van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

Honden met een HD uitslag D en E mogen niet worden ingezet voor de fokkerij. Een hond die met een uitslag C wordt beoordeeld, mag alleen gekruist worden met een partner die met A is beoordeeld.

Oogziekten

Geldig is een onderzoek dat niet ouder is dan één jaar. Een oogonderzoek, verricht na de vierde verjaardag wordt als definitief aangemerkt. Een hond waarmee is gefokt dient tussen de vierde en vijfde verjaardag opnieuw onderzocht te worden op oogziekten.

Cataract

Indien uit een combinatie een pup wordt geboren die als lijdend aan cataract wordt aangemerkt, wordt met deze combinatie niet meer gefokt. Een hond waaruit met twee verschillende partners aan cataract lijdende pups worden geboren, wordt van de fokkerij uitgesloten.

PRA

Indien bij een hond PRA wordt aangetroffen, worden beide ouders als bewezen dragers aangemerkt. Bewezen dragers en alle nakomelingen van bewezen dragers worden tot en met de f3 generatie van de fokkerij uitgesloten.

Epilepsie

Met een hond lijdend aan epilepsie wordt niet gefokt.

Herbeoordeling en/of heroverweging:

als de eigenaar zich niet kan verenigen met de uitslag van een verricht onderzoek, kan deze conform het door de Raad van Beheer vastgestelde algemeen onderzoek reglement en het betreffende onderzoeksprotocol om herbeoordeling en/of heroverweging van de uitslag vragen. Totdat de uitslag van de herbeoordeling en/of heroverweging bekend is, blijft de oorspronkelijke uitslag van het onderzoek waarvoor herbeoordeling en/of heroverweging is gevraagd geldend.

4.4. Diskwalificerende fouten : nvt.

4.5. Bij verkoop of schenking van een hond die op basis van voorgaande artikelen van de fokkerij is uitgesloten, is de (mede)eigenaar verplicht om de nieuwe eigenaar van het fokverbod, opgelegd door de OESCN, op de hoogte te stellen.

Bij constatering van PRA worden de eigenaars van alle nakomelingen van bewezen dragers, voor zover bekend, schriftelijk door de OESCN op de hoogte gesteld.

4.6. Fokker en pup-eigenaar zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor het op het gewenste tijdstip laten verrichten van een noodzakelijk geachte her-controle.

4.7. Verplicht Screeningsonderzoek pups:

Puppen worden voor afgifte aan de nieuwe eigenaars en voor het bereiken van de leeftijd van 12 weken onderzocht op oogziekten.

4.7.1. Van de gehouden gezondheidsonderzoeken wordt binnen een week middels een kopie van de uitslag het bestuur van de OESCN op de hoogte gesteld.

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen:

beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de ras standaard zijn beschreven.

5.2. Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheid test niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie:

beide ouderdieren moeten minimaal 1 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie

ZG op elke expositie hebben behaald.

7.2. Fokgeschiktheidskeuring:

Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten:

de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups:

de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 ½ weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.3. Melding geboorte:

De geboorte van een nestje Old English Sheepdogs, wordt binnen 1 week schriftelijk gemeld aan het bestuur van de OESCN (Portefeuille houder fokbeleid). Bijgevoegd dient te worden een ingevuld geboorteaangifteformulier, kopieën van de stambomen van de ouderdieren, kopieën van de hd-uitslagen en ooguitslagen van de ouderdieren.

9.SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags-en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

9.4. Op verzoek van de fokker (lid van de OESCN) woonachtig in Nederland zullen aanstaande geboortes van pups op de website van de OESCN worden vermeld. Na de geboorte blijft het nest maximaal drie/vier maanden op de website vermeld.

10 INWERKINGTREDING

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

10.2. In afwachting van de in punt 10.1 genoemde goedkeuring door de Raad van Beheer, geldt dit reglement onverkort voor de leden van de OESCN.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Old English Sheepdog Club Nederland op 6 juni 2014.